Toegankelijkheid

Vanaf 23 september 2020 moeten alle overheidswebsites voldoen aan het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid. Ook mensen met een functiebeperking, zoals (kleuren)blindheid, dyslexie, laaggeletterdheid en doofheid moeten optimaal gebruik kunnen maken van de digitale mogelijkheden die overheden bieden. SIM en Cardan Technobility ontzorgen organisaties hierbij en hielden onlangs een webinar.

Met deze vijf stappen ben je klaar voor 23 september

Stap 1: maak een overzicht van de websites die onder de verantwoordelijkheid van jouw organisatie vallen

Inventariseer alle websites bij de verschillende afdelingen binnen jouw organisatie. Als vuistregel houd je aan: betaal je ervoor of geef je er opdracht voor? Dan ben je er ook verantwoordelijk voor. Maak van dit moment gebruik om bewustwording te creëren bij je collega’s. Natuurlijk moet je voldoen aan de wet, maar het is minstens zo belangrijk om je bewust te zijn van de problemen die mensen met een functiebeperking ervaren én hoe je hier een oplossing voor kunt bieden. Door je collega’s hierbij te betrekken, maak je van digitale toegankelijkheid een gedeelde verantwoordelijkheid.

Stap 2: verkrijg globaal inzicht in de toegankelijkheid van deze websites

Met behulp van een online tool maak je een inschatting van de digitale toegankelijkheid van de verschillende websites. Aan de hand van de uitkomsten kun je er ook voor kiezen om websites uit de lucht te halen. Het kan namelijk zijn dat het toegankelijk maken te veel tijd kost. Deze stap helpt dus ook om de websites van je organisatie op te schonen. Voor de websites die je wilt behouden, is een compleet toegankelijkheidsonderzoek nodig.

Stap 3: laat een volledig toegankelijkheidsonderzoek uitvoeren

Aan de hand van een steekproef laat je de websites onderzoeken op 50 verschillende succescriteria. Hieruit volgt een rapport waarin per criterium wordt aangegeven in welke mate de website eraan voldoet. Ook worden opmerkelijke bevindingen en mogelijke oplossingen op een rij gezet. Naast software waarmee je deze toegankelijkheids-check uitvoert, is een handmatige controle noodzakelijk. Hier wordt onder andere correct gebruik van titels gecontroleerd en alternatieve teksten in de plaats van afbeeldingen. Maar ook de leesvolgorde en aanwezigheid van een bladwijzer of interactieve inhoudsopgave in een pdf zijn hier onderdeel van.

Stap 4: vul jouw toegankelijkheidsverklaring in en publiceer deze

In de toegankelijkheidsverklaring verklaar je per website in welke mate deze voldoet aan de toegankelijkheidsnorm. Bij mogelijke issues leg je uit wat de oorzaak en het gevolg ervan zijn en hoe en wanneer je het probleem gaat oplossen. In de verklaring neem je dus ook een plan van aanpak mee waarin staat hoe je grip krijgt op de digitale toegankelijkheid. Bovendien geef je aan hoe je de toegankelijkheid borgt en dus klaar bent voor de toekomst. Vervolgens ga je naar www.toegankelijkheidsverklaring.nl waar je een proces doorloopt om de verklaring op te stellen en in het openbaar register te plaatsen. Tot slot maak je een pagina aan op je eigen website waar je de onderzoeksresultaten en het plan van aanpak publiceert. 

Stap 5: neem maatregelen en zorg voor continuïteit

De maatregelen die je voorstelt in de toegankelijkheidsverklaring voer je volgens planning uit. Zo werk je stapsgewijs toe naar een volledig toegankelijke website. Het thema digitale toegankelijkheid blijft altijd actueel en behoeft continu aandacht binnen je organisatie. Beschouw digitale toegankelijkheid dus niet als een project, maar als vast aandachtspunt binnen de organisatie waar ook structureel tijd voor moet zijn.

23 september is een belangrijke datum

Vanaf 23 september moet elke overheidsorganisatie kunnen aantonen dat zij bezig is met het toegankelijker maken van de websites. Met het inplannen van een toegankelijkheidsonderzoek voldoe je al aan de wet. Je websites hoeven dan nog niet te voldoen aan de toegankelijkheidsnorm. Er worden geen sancties of boetes uitgedeeld, maar het bestuursorgaan van de organisatie ziet wel toe op naleving van de maatregelen.

Aandacht voor toegankelijkheid blijft belangrijk

Europese richtlijnen geven aan dat het toegankelijkheidsonderzoek drie jaar lang geldig is. De toegankelijkheidsverklaring moet elk jaar worden geüpdatet.

SIM en Cardan Technobility

Samen vormen SIM en Cardan Technobility een ideale kennispartner als het gaat om toegankelijkheid. Plan vóór 23 september een onderzoek in. Hiermee laat je zien dat je de eerste maatregelen hebt genomen om de digitale toegankelijkheid te verbeteren. Na 23 september ontzorgen we door het duiden van toegankelijkheidsissues, het maken van een plan van aanpak en het opstellen en publiceren van verklaringen. Ook organiseren we workshops voor redacteuren om toegankelijke content te ontwikkelen, zoals toegankelijke pdf’s en organiseren we awareness-sessies voor overheidsorganisaties.

Mogen we jouw organisatie helpen bij het toegankelijker maken van de websites? Neem dan contact met ons op.